Redakcja i treści

Remmert GmbH
Brunnenstraße 113
D-32584 Löhne


Telefon: +49 (0) 57 32 / 8 96-0
Faks: +49 (0) 57 32 / 8 96-1 50

E-mail: info@remmert.de
 
Dyrektor Zarządzający:
Matthias Remmert, inż. dyp.
Produkcja i Controlling

Stephan Remmert, inż. dyp.
Sprzedaż i Marketing
 
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Bad Oeynhausen
Numer w rejestrze handlowym: HR 1729
 
NIP zgodnie z § 27 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym:
NIP: DE 124 333 876

Osoba odpowiedzialna merytorycznie zgodnie z § 6 Umowy Federalnej o Usługach Medialnych:
Matthias Remmert, inż. dyp.
Produkcja i Controlling

Materiał zdjęciowy:
Joachim Grothus Fotografie
Weststrasse 58
D-33615 Bielefeld

MOMENT´S Fotoatelier - właścicielka: Nadine Martin
Eschstr. 38
D-32257 Bünde

Malte Stock Fotografie und Training
Orthweg 24
D-32051 Herford

1. Zawartość oferty on-line
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, zawartość lub jakość publikowanych informacji. Jakiekolwiek roszczenia względem autora odnoszące się do materialnych lub moralnych szkód powstałych w wyniku wykorzystania, bądź niewykorzystania publikowanych informacji, względnie w wyniku wykorzystania błędnych, bądź niepełnych informacji, są w zasadzie wykluczone, o ile nie można dowieść, że szkody te powstały w wyniku działania z premedytacją, bądź rażącego zaniedbania ze strony autora. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo zmiany, uzupełniania lub usunięcia części lub całości oferty bez uprzedniego informowania o tym zamiarze, jak również prawo do czasowego lub permanentnego wstrzymania publikacji.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych (hiperlinków), które pozostają poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności może istnieć tylko w tych przypadkach, w których autor znałby zawartość tych stron i mógłby zablokować możliwość ich użytkowania, o ile treści te byłyby sprzeczne z prawem. Autor oświadcza, iż w momencie tworzenia linków do obcych stron internetowych nie zawierały one nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny lub przyszły kształt, treści i dobór autorów stron, do których prowadzą owe linki. Dlatego autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści podlinkowanych stron powstałych po stworzeniu linków. Dotyczy to wszystkich odnośników i linków w ramach niniejszej oferty internetowej, jak również wszystkich wpisów osób trzecich w ramach utworzonych przez autora ksiąg gości, forów dyskusyjnych, katalogów linków, list mailingowych oraz wszelkich innych form baz danych, w których mogą umieszczać treści osoby trzecie. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści, w szczególności zaś za szkody, które powstały w wyniku wykorzystania bądź niewykorzystania tego typu informacji, ponosi właściciel strony, do której stworzono odnośnik, a nie osoba wskazująca na owe publikacje za pośrednictwem linków.

3. Znaki towarowe i prawa autorskie
We wszystkich publikacjach autor przestrzega praw autorskich w stosunku do wykorzystywanych plików graficznych, zapisów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów, wykorzystuje samodzielnie stworzone pliki graficzne, zapisy dźwiękowe, sekwencje wideo lub teksty, względnie korzysta z plików graficznych, zapisów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów nieobjętych licencją. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki firmowe lub handlowe podlegają bez ograniczeń ustaleniom obowiązującego w danym przypadku prawa używania znaków zastrzeżonych i prawa własności właściciela danego znaku. Nie należy wnioskować o tym, iż dany znak firmowy nie jest chroniony przez prawo osób trzecich wyłącznie na podstawie faktu, iż znak ten został opublikowany na stronie! Prawo kopiowania opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów posiada wyłącznie autor strony. Powielanie lub wykorzystanie tych plików graficznych, zapisów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych
O ile w ramach oferty internetowej, istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub służbowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), przekazanie przez użytkownika takich danych odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z oferty i dokonywanie płatności za usługi – o ile jest technicznie dogodne lub możliwe – jest dopuszczalne również bez podawania takich danych wzgl. przy użyciu danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej lub na podobnych stronach, takich jak: adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail w celu wysyłki niezamówionych informacji jest niedozwolone. W razie naruszenia tego zakazu niniejszym wyraźnie zastrzega się prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom wysyłającym tzw. spam.

5. Moc obowiązująca niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która zawiera odsyłacz do niniejszej strony. Nawet, jeśli pewne sekcje lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadałyby w części lub w całości aktualnej sytuacji prawnej, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.

Agencja odpowiedzialna za przygotowanie strony internetowej

Koncepcja, projekt, realizacja.

info@louis.info
www.louis.info